خرداد پر خاطره


خرداد برای من یادآورِ بوی نم کولر و طعم گوجه سبزه. حسِ روزای پر استرسِ امتحان و کارنامه و انتظار برای شروع تابستون. خرداد برای شما چه شکلیه؟ کیا خردادین؟😍