آدم باید عکسهاشو چاپ کنه


اون فسقلی اون گوشه چی میگ😁😃مبارکه زهرا جان بهترین چیز اینه ادم بهترین لحظاتشو ثبت کنه بعدشم چاپشون کنه 😊