Photo of product

قلب قاب کودک


لحظه‌های خاصی در زندگی همه‌یما هستند که در قلب ما نشسته اند و دوست داریم که همیشه آنها را به یاد بیاوریم و دوباره حسشان کنیم. مثل لحظۀ آمدن فرشته‌ای کوچک.

لحظه‌های خاص سزاوار نشستن بر قلب دیوارند.

  •  توجه کنید متن و سوژه اصلی عکس در مرکز عکس با فاصله از کناره‌ها قرار گرفته باشد.
  •  نام کودک، تاریخ و ساعت تولد را در قسمت توضیحات سفارش خود وارد کنید.
  • اندازه  کادر داخلی قاب 20-20 cm  و قاب دیواری است.

مشخصات:
  • ابعاد: 24 × 24 × 4.5 cm
  • حداقل تعداد عکس : 1
  • قیمت: 250,000 تومان
قلب قاب کودک
قلب قاب کودک