برای درست کردن این آلبوم فقط به چند تکه مقوا و کاغذ و البته چارگوش های ما نیاز دارید تا بتوانید یک آلبوم قشنگ و جالب درست کنید.