قیمت چاپ عکس

ردیفنام محصولسایزجنسقیمت
1 چاپ عکس سایز 10cm × 10cm 22002200 خرید
2 چاپ عکس سایز 50cm × 70cm 120000 خرید
3 چاپ عکس سایز 50cm × 70cm 120000 خرید
4 چاپ عکس سایز 10cm × 15cm 2900 خرید
5 چاپ عکس سایز 10cm × 12.7cm 2400 خرید
6 چاپ عکس سایز 6cm × 6cm 1750 خرید
7 چاپ عکس سایز 4cm × 18cm هر بسته شامل 3 عدد نوار 12500 خرید
8 چاپ عکس سایز 13 cm × 18 cm 4100 خرید
9 چاپ عکس سایز 15 cm × 21 cm 8000 خرید
10 چاپ عکس سایز 20 cm × 20 cm 14000 خرید
11 چاپ عکس سایز 15 cm × 15 cm 6900 خرید
12 چاپ عکس سایز 6 cm × 8 cm 1950 خرید
13 چاپ عکس سایز کارت تبریک 14-14 س - عکس 8×8 سانت- همراه با پاکت 22000 خرید
14 چاپ عکس سایز کارت تبریک 14×14 سانت- عکس 8×8 سانت- همراه با پاکت 22000 خرید
15 چاپ عکس سایز 20 cm × 25 cm 14900 خرید
16 چاپ عکس سایز 6 - 10 cm 2300 خرید

قیمت چاپ و شاسی

ردیفنام محصولسایزجنسقیمت
1 چاپ عکس سایز 10 cm × 15 cm 9900 خرید
2 چاپ عکس سایز 13 cm × 18 cm 12000 خرید
3 چاپ عکس سایز 15 cm × 15 cm 14500 خرید
4 چاپ عکس سایز 20 cm × 20 cm 24000 خرید
5 چاپ عکس سایز 20 cm × 30 cm 31000 خرید
6 چاپ عکس سایز 30 cm × 40 cm 61000 خرید
7 چاپ عکس سایز 40 cm × 40 cm 92000 خرید
8 چاپ عکس سایز 40 cm × 60 cm 123000 خرید
9 چاپ عکس سایز 50×50 سانت - ضخامت 8 میل 145000 خرید
10 چاپ عکس سایز 50×70 سانت - ضخامت 8 میل 165000 خرید
11 چاپ عکس سایز 70×100 سانت - ضخامت 8 میل 298000 خرید
12 چاپ عکس سایز 10cm × 10cm × 10cm 56000 خرید
13 چاپ عکس سایز 16 cm × 21 cm 15900 خرید
14 چاپ عکس سایز شاسی پایه دار 10×15 س-3میل همراه با پاکت 19000 خرید
15 چاپ عکس سایز شاسی تاشو 10×15 12000 خرید
16 چاپ عکس سایز شاسی پایه دار 10×15 س- 3میل همراه با پاکت 19000 خرید
17 چاپ عکس سایز شاسی 10×15س - رومیزی و دیواری + پاکت رنگی 28000 خرید

قیمت قاب و پوستر

ردیفنام محصولسایزجنسقیمت
1 چاپ عکس سایز ابعاد داخل قاب: 20×20 سانت 84000 خرید
2 چاپ عکس سایز ابعاد قاب: 30×40 سانت 185000 خرید
3 چاپ عکس سایز ابعاد داخل قاب: 20×20 سانت 84000 خرید
4 چاپ عکس سایز ابعاد قاب: 30×40 سانت 185000 خرید
5 چاپ عکس سایز ابعاد داخل قاب: 20×20 سانت 84000 خرید
6 چاپ عکس سایز ابعاد داخلی قاب: 30×40 سانت - 5-15 عدد عکس 185000 خرید

قیمت پکیج ها

ردیفنام محصولسایزجنسقیمت
1 چاپ عکس سایز جعبه 13×13×8 cm / تصاویر 10-10 cm 290000 خرید
2 چاپ عکس سایز جعبه 13×13×8 cm / تصاویر 10-10 cm 195000 خرید
3 چاپ عکس سایز ارتفاع بطری 8 سانت و قطر 3 سانت - عکس 5×5 سانت 17000 خرید
4 چاپ عکس سایز ارتفاع بطری 8 سانت و قطر 3 سانت - عکس 5×5 سانت 17000 خرید
5 چاپ عکس سایز 7.5cm × 75cm 52000 خرید
6 چاپ عکس سایز 15cm X 15cm 355000 خرید
7 چاپ عکس سایز 1عدد شبکه 32× 48 سانت - 16 عدد مینی پولاراید: 6-8 سانت 71000 خرید
8 چاپ عکس سایز 1عدد شبکه 32× 48 سانت - 8 عدد پولاراید: 12.7-10 سانت 71000 خرید
9 چاپ عکس سایز 1عدد عکس آویز 40× 110 سانت - 15 عدد چارگوش 105000 خرید

قیمت آلبوم

ردیفنام محصولسایزجنسقیمت
1 چاپ عکس سایز 19 در 24 سانت - بیست صفحه 189000 خرید
2 چاپ عکس سایز 34 در 30 سانت - چهل صفحه 338000 خرید

قیمت سایر محصولات

ردیفنام محصولسایزجنسقیمت
1 چاپ عکس سایز 4 متر ریسمان کنفی، 20 عدد گیره چوبی و 4پونز 12900 خرید
2 چاپ عکس سایز قاب سفید 25×35 cm باریسمان و 10 عدد گیره رنگی 49000 خرید
3 چاپ عکس سایز 10 عدد گیره چوبی ساده 3 سانتی متر 6900 خرید
4 چاپ عکس سایز 10 عدد گیره چوبی رنگی 3 سانتی متر 8300 خرید
5 چاپ عکس سایز 9متر ریسه سوزنی - با کنترل 8 حالته 49000 خرید
6 چاپ عکس سایز 9متر ریسه مفتولی و آداپتور 12ولت 55000 خرید
7 چاپ عکس سایز 8.5 متر طول و عرض 6.5 میلیمتر 49000 خرید
8 چاپ عکس سایز قطر ساعت 70- 160 سانت - اندازه هر عکس: 18-13 سانت 310000 خرید
9 چاپ عکس سایز قطر ساعت 70- 160 سانت - اندازه هر عکس: 18-13 سانت 310000 خرید
10 چاپ عکس سایز شاسی رومیزی 10×15 سانت - 3میل همراه با پاکت 19000 خرید
11 چاپ عکس سایز عکس آویز 40×15 cm باریسمان و 15 عدد گیره چوبی 72000 خرید