قیمت چاپ عکس

ردیفنام محصولسایزجنسقیمت
1 چاپ عکس سایز 10 × 10 cm 2800 خرید
2 چاپ عکس سایز 50cm × 70cm 120000 خرید
3 چاپ عکس سایز 50cm × 70cm 120000 خرید
4 چاپ عکس سایز 10 × 15 cm 3900 خرید
5 چاپ عکس سایز 10 × 12.7 cm 3000 خرید
6 چاپ عکس سایز 6 × 6 cm 1990 خرید
7 چاپ عکس سایز 13 × 18 cm 5700 خرید
8 چاپ عکس سایز 15 × 21 cm 9600 خرید
9 چاپ عکس سایز 20 × 20 cm 17000 خرید
10 چاپ عکس سایز 15 × 15 cm 7500 خرید
11 چاپ عکس سایز 6 × 8 cm 2300 خرید
12 چاپ عکس سایز کارت تبریک 14-14 س - عکس 8×8 سانت- همراه با پاکت 25000 خرید
13 چاپ عکس سایز کارت تبریک 14×14 سانت- عکس 8×8 سانت- همراه با پاکت 25000 خرید
14 چاپ عکس سایز 70 × 50 cm 108000 خرید
15 چاپ عکس سایز 20 × 30 cm 25000 خرید
16 چاپ عکس سایز 30 × 40 cm 38000 خرید
17 چاپ عکس سایز 40 × 60 cm 83000 خرید
18 چاپ عکس سایز 20 × 25 cm 19000 خرید
19 چاپ عکس سایز 6 × 10 cm 2600 خرید

قیمت چاپ و شاسی

ردیفنام محصولسایزجنسقیمت
1 چاپ عکس سایز 10 cm × 15 cm 12500 خرید
2 چاپ عکس سایز 13 cm × 18 cm 14400 خرید
3 چاپ عکس سایز 15 cm × 15 cm 16800 خرید
4 چاپ عکس سایز 20 cm × 20 cm 29000 خرید
5 چاپ عکس سایز 20 cm × 30 cm 34500 خرید
6 چاپ عکس سایز 30 cm × 40 cm 74000 خرید
7 چاپ عکس سایز 40 cm × 40 cm 92000 خرید
8 چاپ عکس سایز 40 cm × 60 cm 148000 خرید
9 چاپ عکس سایز 50×50 سانت - ضخامت 8 میل 145000 خرید
10 چاپ عکس سایز 50×70 سانت - ضخامت 8 میل 165000 خرید
11 چاپ عکس سایز 70×100 سانت - ضخامت 8 میل 298000 خرید
12 چاپ عکس سایز 10cm × 10cm × 10cm 74000 خرید
13 چاپ عکس سایز 16 cm × 21 cm 20000 خرید
14 چاپ عکس سایز شاسی پایه دار 10×15 س-3میل همراه با پاکت 24000 خرید
15 چاپ عکس سایز شاسی تاشو 10×15 15000 خرید
16 چاپ عکس سایز شاسی پایه دار 10×15 س- 3میل همراه با پاکت 24000 خرید
17 چاپ عکس سایز شاسی 10×15س - رومیزی و دیواری + پاکت رنگی 32000 خرید

قیمت قاب و پوستر

ردیفنام محصولسایزجنسقیمت
1 چاپ عکس سایز 50cm × 70cm 295000 خرید
2 چاپ عکس سایز 50cm × 70cm 295000 خرید
3 چاپ عکس سایز ابعاد قاب: 30×40 سانت 225000 خرید
4 چاپ عکس سایز ابعاد داخل قاب: 20×20 سانت 84000 خرید
5 چاپ عکس سایز ابعاد قاب: 30×40 سانت 225000 خرید
6 چاپ عکس سایز ابعاد داخل قاب: 20×20 سانت 84000 خرید
7 چاپ عکس سایز ابعاد داخلی قاب: 30×40 سانت - 5-15 عدد عکس 225000 خرید

قیمت پکیج ها

ردیفنام محصولسایزجنسقیمت
1 چاپ عکس سایز ارتفاع بطری 8 سانت و قطر 3 سانت - عکس 5×5 سانت 23000 خرید
2 چاپ عکس سایز ارتفاع بطری 8 سانت و قطر 3 سانت - عکس 5×5 سانت 23000 خرید
3 چاپ عکس سایز 7.5cm × 75cm 68000 خرید
4 چاپ عکس سایز 15cm X 15cm 355000 خرید
5 چاپ عکس سایز 1عدد شبکه 32× 48 سانت - 16 عدد مینی پولاراید: 6-8 سانت 84500 خرید
6 چاپ عکس سایز 1عدد شبکه 32× 48 سانت - 8 عدد پولاراید: 12.7-10 سانت 84500 خرید
7 چاپ عکس سایز ارتفاع بطری 8 سانت و قطر 3 سانت - عکس 5×5 سانت 150000 خرید
8 چاپ عکس سایز 1عدد عکس آویز 40× 110 سانت - 15 عدد چارگوش 128000 خرید

قیمت آلبوم

ردیفنام محصولسایزجنسقیمت

قیمت سایر محصولات

ردیفنام محصولسایزجنسقیمت
1 چاپ عکس سایز 4 متر ریسمان کنفی، 20 عدد گیره چوبی و 4پونز 18000 خرید
2 چاپ عکس سایز قاب سفید 25×35 cm باریسمان و 10 عدد گیره رنگی 68000 خرید
3 چاپ عکس سایز 10 عدد گیره چوبی ساده 3 سانتی متر 8500 خرید
4 چاپ عکس سایز 10 عدد گیره چوبی رنگی 3 سانتی متر 9800 خرید
5 چاپ عکس سایز قطر ساعت 70- 160 سانت - اندازه هر عکس: 18-13 سانت 310000 خرید
6 چاپ عکس سایز شاسی رومیزی 10×15 سانت - 3میل همراه با پاکت 24000 خرید
7 چاپ عکس سایز عکس آویز 40×15 cm باریسمان و 15 عدد گیره چوبی 89000 خرید